Regulamin sklepu

1 – Informacje ogólne

1. Sklep internetowy będący częścią strony www.agnieszkapater.pl prowadzi firma Coaching Agnieszka Pater, prowadząca działalność pod adresem ul. Kaprów 11 lok.1, 80-316 Gdańsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8392607303, REGON: 386045213, zwana dalej „sprzedawcą”.
2. Sklep prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wpłaty przelewem odbywają się na konto firmowe o numerze 28 2490 0005 0000 4500 7651 5511
4. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem coaching@agnieszkapater.pl lub pod numer telefonu 609 031 506.

2 – Korzystanie ze sklepu i wymagania techniczne

1. Dokonywać zakupów w sklepie mogą zarejestrowani użytkownicy oraz goście.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie sklepu kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadzącą sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
3. Prawidłowe funkcjonowanie sklepu, a co za tym idzie bezproblemowe zawarcie umowy zakupu na odległość i dokonanie transakcji zakupu-sprzedaży jest uzależnione od posiadanej przez klienta konfiguracji sprzętowej, dostępu do Internetu i posiadania adresu poczty elektronicznej.
4. Zalecana konfiguracja sprzętowa: komputer osobisty, bądź laptop wyposażony w procesor o taktowaniu minimalnym 1GHZ, posiadający minimum 1GB pamięci operacyjnej, dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w wersji XP lub nowszym, aktualną (ostatnia dostępna wersja) na dzień dokonywania zakupu w sklepie przeglądarką internetową Chrome, Opera, bądź Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
5. By dokonać rejestracji, zakupu usługi i być informowanym na bieżąco o statusie swojego zamówienia klient powinien posiadać własny adres poczty elektronicznej.
6. Koszty związane z nabyciem sprzętu i oprogramowania, założenia i utrzymania adresu poczty elektronicznej oraz podłączenia do sieci Internet leżą wyłącznie po stronie klienta.
7. Firma Coaching Agnieszka Pater i sklep przez nią prowadzony nie odpowiadają za brak prawidłowej konfiguracji poczty elektronicznej klienta. Nieprawidłowa konfiguracja poczty elektronicznej może skutkować niedostarczaniem powiadomień mailowych (bądź rozpoznaniem ich jako spam) na temat złożonych zamówień, oczekujących płatności, realizacji usługi itd.

3 – Ceny i usługi

1. Ceny i usługi przedstawione w sklepie stanowią ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i usług z oferty bez wcześniejszego powiadamiania klienta.
3. Ceny produktów oferowanych w sklepie są przedstawione w złotówkach (PLN).

4 – Składanie i realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia w sklepie www.agnieszkapater.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pomiędzy klientem a sprzedawcą.
2. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie kwestionariusza i zaakceptowanie regulaminu sklepu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę prowadząca sklep danych osobowych podanych w kwestionariuszu.
4. Klient poprzez złożenie zamówienia z opcją „Zapłata przelewem” lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności TPay zobowiązuje się do zapłaty kosztów jego realizacji w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i nie później niż na 24 godziny przed zaplanowanym terminem wykonania kupowanej usługi poprzez dokonanie przelewu na konto sprzedawcy podane w punkcie 1.3 lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności TPay.
5. Zamówienie nie opłacone w tym terminie zostaje anulowane, a umowa zakupu-sprzedaży rozwiązana.

5 – Zwroty i reklamacje

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu-sprzedaży towaru bądź usługi bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od jego otrzymania składając pisemne oświadczenie zgodnie z rozdziałem 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.). Wzór właściwego oświadczenia można pobrać tutaj: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostaje złożone drogą elektroniczną.
3. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli od zakupu minęło mniej niż 14 dni. W przypadku usługi warsztatu grupowego/szkolenia/coachingu za moment wykonania usługi uznaje się dzień, w którym odbywa się warsztat/szkolenie/sesja coachingowa.
4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca dokonuje zwrotu kosztów zakupu klientowi przy użyciu tej samej formy płatności jakiego użył klient w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
5. Klient może dokonać reklamacji zakupionych towarów i usług poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres mailowy sprzedawcy.
6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie w terminie 14 dni od daty na oświadczeniu reklamacyjnym.

6 – Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez klienta sprzedawcy podlegają ochronie na zasadach określonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Dane są przetwarzane przez sprzedawcę w sposób określony w odrębny dokumencie “polityka prywatności’ znajdującym się pod adresem  https://agnieszkapater.pl/polityka-prywatnosci/

7 – Pozostałe zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże usługi ustalony zostanie wspólnie przez sprzedawcę oraz klienta.
2. Nieobecność klienta na warsztacie, szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczna jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez sprzedawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu umowy, jako bezprzedmiotowych.
3. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego sklepu lub sprzedawanych w jego ramach towarów bądź usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy coaching@agnieszkapater.pl.
4. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach umowy, regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując regulamin klient oświadcza, że poinformował o treści regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 3.
5. Podczas spotkań coachingowych i warsztatów grupowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz udziału pod wpływem alkoholu, zakaz zachowań przemocowych oraz fizycznie lub słownie agresywnych.
6. Złamanie zasad korzystania z zakupionych usług uprawnia sprzedawcę do odmówienia kontynuacji wykonywania usługi na rzecz kupującego, co może skutkować wyproszeniem kupującego ze spotkania lub warsztatu grupowego.
7. W przypadku złamania zasad korzystania z usług, kupujący traci prawo do zwrotu i reklamacji.

8 – Podsumowanie

1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks Prawa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.